ตำแหน่งของคุณ Home กทม

สศร.ให้ทุนโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยปี65

มาแล้วโครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปี 2565 ศิลปินหรือผู้ประสงค์จะยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับงบอุดหนุน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) ได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินศิลปาธร ผู้ประกอบอาชีพศิลปะ และผู้ประสงค์จะสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย ได้ยื่นเสนอโครงการ เพื่อขอรับงบประมาณ อุดหนุนในการดำเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และวงการศิลปะร่วมสมัยในระดับประเทศและต่างประเทศ โดยแบ่งการเปิดให้ยื่นเสนอโครงการเป็น 2 รอบ โดน รอบแรก ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. – 14 พ.ย. 64 และรอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 ก.พ. 65รองผอ.สศร.กล่าวอีกว่า ผู้ที่สนใจจะยื่นเสนอโครงการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ ศิลปินศิลปาธร บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มูลนิธิหรือสมาคม ที่จดทะเบียนในประเทศไทย นิติบุคคล องค์กรเอกชน ที่ประสงค์จะสร้างงานศิลปะร่วมสมัย อันเป็นกิจการสาธารณประโยชน์ โดยลักษณะของโครงการ/กิจกรรม ที่จะได้รับการอุดหนุน จะต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด คือ 1.ส่งเสริมการสร้างสรรค์งานของศิลปินศิลปาธร ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและวงการศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 2.มีการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้แก่คนในชุมชน เพื่อสร้างคุณค่าทางจิตใจหรือเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้ให้แก่คนในชุมชน 3.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของศิลปิน บุคคลผู้มีความสามารถด้านศิลปะร่วมสมัย ได้สร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเผยแพร่ต่อสาธารณชนในระดับประเทศหรือต่างประเทศ 4.มีการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย เพื่อสาธารณประโยชน์ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ทั้งนี้จะประกาศผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางเว็บไซต์ www.ocac.go.th ต่อไปภาพประกอบ

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม