ตำแหน่งของคุณ Home กทม

พล.ต.อ.ปิยะรองผบ.ตร.สรุปรอบ1ปีคณะทำงานนโยบายการพัฒนางานอำนวยการ

วันที่ 28 กันยายน 2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในที่ประชุมบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานนโยบายการพัฒนางานอำนวยการ กล่าวสรุปผลการทำงานของคณะทำงานฯ ที่ผ่านมา โดยตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา คณะทำงานนโยบายการพัฒนางานอำนวยการ พล.ต.อ.ปิยะ กล่าวว่าคณะทำงานทุกท่าน ซึ่งได้ร่วมระดมความคิดเห็นจากข้าราชการตำรวจหลากหลายประเภทงาน หลากหลายหน่วยงาน หลากหลายช่วงอายุ ได้มุ่งมั่นยกระดับเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติด้านงานอำนวยการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและประชาชน โดยมีผลการดำเนินการที่สำคัญ จำนวน 6 ด้าน ดังนี้1. ด้านบริหารงานกำลังพล แก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังพล โดยวิเคราะห์อัตรากำลังพลในปัจจุบัน สถานภาพความขาดแคลนในละสายงาน และพัฒนานโยบายการจัดสรรอัตราเงินเดือนที่มีอย่างจำกัด เพื่อสรรหากำลังพลในสายงานต่างๆ รวมทั้งสิ้นกว่า 16,017 ตำแหน่ง เช่น สายงานป้องกันปราบปราม พนักงานสอบสวน ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน นักวิทยาศาสตร์ ประมวลผล กองร้อยควบคุมฝูงชนหญิง ครู ตำรวจตระเวนชายแดน เป็นต้นการจัดตั้งหน่วยงานและวิเคราะห์กำหนดตำแหน่ง ตอบสนองนโยบายที่สำคัญ ได้แก่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจ บช.น. ศูนย์ฝึกอบรม บช.ก. ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ทางทะเลแห่งชาติ (ศรชล) การวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งเพิ่มเติมให้หน่วยงานต่างๆ2.ด้านการพัฒนากำลังพล กำหนดแผนแม่บทพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ Police HRD Blueprint เพื่อวางกรอบการพัฒนาข้าราชการตำรวจอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และครอบคลุมกำลังพลทั้งหมดกว่า 220,000 นาย อีกทั้งทำให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลในทุกด้าน และสอดคล้องกับระบบงบประมาณ โดยกำหนดให้มีสมรรถนะเพื่อการพัฒนา Competency Base HRDการกำหนดแนวทางพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ตร. ในโลกวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงแนวทางในการพัฒนาข้าราชการตำรวจ ได้แก่ ปรับแผนการฝึกอบรม สร้างการเรียนรู้แบบผสมผสาน เปลี่ยนผ่านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจากในห้องเรียนสู่การเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล การพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล การปฏิบัติหน้าที่แบบ New Normal การทบทวนหลักสูตรการฝึกอบรมที่ต้องเสนอ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. ให้ความเห็นชอบ สืบเนื่องจากหลักสูตรการฝึกอบรมตำรวจ มีจำนวนมากถึง 75 หลักสูตร ต้องได้รับการอนุมัติจาก ก.ตร.ก่อน ทำให้ขาดความคล่องตัว จึงมีการพิจารณาเพื่อนำเสนอ ก.ตร.ทบทวนให้เฉพาะหลักสูตรที่ก่อให้เกิดสิทธิผูกพันด้านการบริหารงานบุคคลเท่านั้น ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ตร. นอกเหนือจากนั้นให้อยู่ในอำนาจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ3.ด้านสวัสดิการมุ่งเน้นการพัฒนาด้านสวัสดิการและความเป็นอยู่ของข้าราชการตำรวจและครอบครัว ตอบสนองนโยบายของ ผบ.ตร. โดยจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการตำรวจน่าอยู่ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจร่วมกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และสร้างระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกัน4. ด้านงบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ์ ด้านงบประมาณ – วางระบบงบประมาณ ทั้งงบประมาณปกติ งบประมาณเบิกแทนส่วนราชการอื่น งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม รวมทั้งเงินนอกงบประมาณและกองทุนต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง ทั้งในระดับ กระทรวง หรือ จังหวัด เป็นต้น ด้านพัสดุ ครุภัณฑ์ – พิจารณาปรับปรุงกรอบอัตราพัสดุ ตร. ทั้งนี้เป็นการเตรียมพร้อมรับปัญหาขาดแคลนงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามอัตราการจัดยุทโธปกรณ์ให้เหมาะสมโดยแบ่งเป็นระดับต่างๆ ได้แก่ อัตราการจัดยุทโธปกรณ์ประจำกาย อัตราการจัดยุทโธปกรณ์ประจำชุดปฏิบัติการ และ อัตราการจัดยุทโธปกรณ์ประจำหน่วยงาน5. ด้านระบบงานจัดส่วนสนับสนุนงานสอบสวน (หัวหน้างานคดี) และผู้ช่วยพนักงานสอบสวน ให้กับทุกสถานีตำรวจ เพื่อช่วยลดภาระของพนักงานสอบสวน พัฒนาระบบงานสอบสวนในสถานีตำรวจ โดยจัดทำเป็นโครงการสถานีตำรวจทดลอง จำนวน 21 แห่งทั่วประเทศ ภายในปี พ.ศ.2564 นี้6. ด้านการใช้ประโยชน์ในอาคารที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ในอาคาร ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ในการปกครอง ดูแล และบำรุงรักษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แสวงหาที่ดินราชพัสดุเพื่อนำมาใช้ประโยชน์เพิ่มเติม จากกรมธนารักษ์ สำนักงาน ป.ป.ง. หรือหน่วยงานอื่น พัฒนาแนวคิด Police Complex หรือ การบริหารจัดการพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกมิติ หรือ mix use ทั้งส่วนที่เป็น ที่ทำการ ที่พักอาศัย พื้นที่สันทนาการ และ พื้นที่สวัสดิการ ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนที่ดิน งบประมาณ และสามารถพัฒนาสวัสดิการให้กับกำลังพลในสังกัด7. ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนา Application แทนใจ ตามนโยบายของ ผบ.ตร. เพื่อเป็นฐานข้อมูลกำลังพล สิทธิและสวัสดิการของข้าราชการตำรวจ รวมทั้งระบบ Office AutoMation ซึ่งจะช่วยให้ข้าราชการตำรวจ สามารถตรวจสอบสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และข้อมูลข่าวสารสำคัญของหน่วยงาน รวมทั้งเป็นช่องทางสื่อสารภายในหน่วยงานได้อย่างทั่วถึง พัฒนาระบบการรายงานและประมวลผล เพื่อลดภาระและขั้นตอนทางธุรการ สถานีตำรวจหรือผู้ปฏิบัติ สามารถบันทึกการรายงานข้อมูลเพียงครั้งเดียว ระบบจะดำเนินการเก็บข้อมูลและประมวลผล ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสามารถเรียกดูข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสามารถนำไปใช้กำหนดนโยบายในการดำเนินการ ขณะนี้ นำร่องในงานจิตอาสาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ8. ด้านการปฏิรูปตำรวจทั้งการปฏิรูปในระยะเร่งด่วนตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และการปฏิรูปโดยกฎหมาย โดยสนับสนุนข้อมูลเพื่อประกอบพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ….ของรัฐสภาพล.ต.ต.ปิยะ กล่าวอีกว่า ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ ปัญหาโรคระบาดที่ยังต้องเผชิญในปี พ.ศ.2565 รวมทั้งการได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง การขาดแคลนกำลังพลซึ่งเป็นผลมาจากการชะลอการสอบบรรจุในปี 2563-2564 คณะทำงานนโยบายการพัฒนางานอำนวยการ มุ่งมั่นที่จะสานต่อและพัฒนาการทำงานในทุกด้าน โดยจะให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังพล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ระบบริหารจัดการ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อเป็น Back Office ที่เข้มแข็งให้กับฝ่ายปฏิบัติการทุกฝ่ายงานบริหาร จะต้องเป็นงาน เสนาธิการ ที่คอยสนับสนุนในทุกๆ เรื่องของงานตำรวจให้ไปข้างหน้าได้

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม