ตำแหน่งของคุณ Home กทม

แผนฯ13กับการพลิกโฉมประเทศ(จบ)

ดร.วิชัย พยัคฆโส[email protected]ฉบับนี้ได้นำเอาสิ่งที่สภาพัฒน์ได้คิดไว้ว่าปรับแก้แผนฯ 12 ที่ไม่สำเร็จและต่อยอดในแผนฯ 13 ให้สามารถพลิกฟื้นประเทศไทยได้อย่างไร หลังโควิด-19 ได้อาละวาดหนักมาตั้งแต่ปี 2563 เรามาช่วยกันดูว่าจะปรับแก้หรือเสนอให้สภาพัฒน์ ปรับอย่างไรในปี 25705 เป้าหมายหลัก 5 ตัวชี้วัด1.การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมตัวชี้วัดรายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็นไม่ต่ำกว่า 8,800 ดอลลาร์2.การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ตัวชี้วัดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับสูงมาก มีค่าไม่ต่ำกว่า 0.82 3.การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรมตัวชี้วัดความแตกต่างระหว่างกลุ่มคนของประชากรที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงสุด 10% และต่ำสุด 40% ต่ำกว่า 5 เท่า4. การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืนตัวชี้วัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงจากปกติอย่างน้อย 5%5. การเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงรายได้ตัวชี้วัดดัชนีรวมสามารถสะท้อนความสามารถในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงมีค่าไม่ต่ำกว่า 100นั่นคือหมุดหมายของ KPI แต่ละเรื่องว่าจะสามารถสร้างประเทศไทยให้ได้ตามที่คาดหมายไว้ เป็นเป้าหมายที่คนไทยต้องการทั้งสิ้น โดยเฉพาะรายได้ต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้นมา 8,800 ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มากกว่าของแผนฯ 12 อยู่แล้ว นับได้ว่าไม่มากกว่าที่จะก้าวถึง 13,000 ดอลลาร์ในปีที่ 20 ตามที่รัฐบาลต้องการ ซึ่งคาดว่าน่าจะทำได้เพราะ1.เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวเพราะการเปิดประเทศ2.ไทยจะดันโครงการ EEC ให้สำเร็จหลายโครงการ3.ส่งออกจะโตต่อเนื่อง4.การท่องเที่ยวจะฟื้นตัว5.โควิด-19 จะลดน้อยลงจนเป็นปกติ6.การเมืองจะเงียบสงบเพื่อพัฒนาประเทศได้ต่อเนื่อง7.กฎหมายที่มีข้อขจำกัดโดยเฉพาะการจำกัดสิทธิครอบครองที่ดินและที่อยู่ของคนต่างชาติจะเริ่มผ่อนคลาย8.ภาษีจะเก็บได้ตามคาดเป็นปกติ9.โครงสร้างพื้นฐานจะสมบูรณ์มากขึ้นพร้อมเงินลงทุนภาครัฐประเทศไทยจะก้าวพ้นประเทศที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงไปสู่ประเทศในโลกที่ 1 ได้บ้าง เพียงแต่แผนฯ 13-14-15 สามารถผ่านพ้นความคิดเห็นของประชาชนคนไทยได้อย่างราบรื่น หากท่านมีความคิดเห็นต่อแผนฯ 13 อย่างไร ส่งความคิดเห็นนั้นไปยังสภาพัฒน์ ซึ่งพร้อมจะนำไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม