ตำแหน่งของคุณ Home

สสก.5สงขลาเปิดแผนบริหารจัดการมังคุดภาคใต้ครบวงจรแก้ปัญหาให้เกษตรกรตามยุทธศาสตร์การพัฒนาผลไม้ไทย

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า มังคุดภาคใต้แต่ละพื้นที่จะมีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านรสชาติและคุณภาพ เช่น มังคุดภูเขาลานสกา มังคุดในสายหมอกเบตง มังคุดพังงา มังคุดระนอง และมังคุดชุมพร เป็นต้น กรมส่งเสริมการเกษตรได้สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดเวทีสัมมนาเพื่อพัฒนา กลุ่มเกษตรกร แปลงใหญ่และวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพและสร้างมาตรฐานเพิ่มมูลค่าผลผลิตมังคุดภาคใต้ ซึ่งโดยภาพรวมไม้ผลประสบปัญหาสภาวะการแข่งขันที่มีข้อกำหนด และเงื่อนไขการกีดกันทางการค้าที่เข้มงวด ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าที่มีมาตรฐานที่สูงขึ้น อีกทั้งการจำหน่ายและกระจายผลผลิตค่อนข้างยากลำบากมากขึ้น

นายสุพิท กล่าวต่อว่า ปีนี้ผลผลิตมังคุดมีปัญหาด้านการตลาด ประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งเป็นปลายฤดูกาล เนื่องจากต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ปัญหาการกระจุกตัวของสินค้าอยู่ในแหล่งผลิต หากได้กระจายสินค้า ออกนอกพื้นที่ต่างอำเภอ ต่างจังหวัด และตลาดใหญ่ๆ ก็สามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็ว ถ้าหากมีการวางแผนบริหารจัดการบริหารความเสี่ยง โดยใช้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นตัวตั้ง และใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องกำหนดแผนอย่างเป็นระบบ โดยการระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคเกษตรกรเอง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้อง พ่อค้า สื่อมวลชน เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหา อย่างบูรณาการให้ชาวสวนมังคุดสามารถก้าวข้ามปัญหาคุณภาพ การตลาด และราคามังคุดอย่างยั่งยืน

“ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร จึงให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการมังคุดครบวงจร ภายใต้การนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เช่น จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถบริหารจัดการผลผลิตได้เป็นอย่างดี แม้ว่าประสบปัญหาราคา เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 แต่สามารถแก้ไขปัญหาให้คลี่คลายได้โดยเร็ว เช่น ใช้การกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่โดยเร็วที่สุด ทั้งตลาดออนไลน์ การเปิดประมูลแบบลาน แบบท้ายรถ ซึ่งใช้กลไกของเครือข่ายกลุ่มแปลงใหญ่ เป็นศูนย์กลาง ประชาสัมพันธ์ให้พ่อค้าเข้ามาประมูล มีการกำหนดคุณภาพที่ชัดเจน ซึ่งสามารถแก้ปัญหาให้เกษตรกรได้” นายสุพิท กล่าว

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวอีกว่า สำหรับแผนการบริหารจัดการมังคุดครบวงจรที่ใช้ในฤดูกาลนี้และดำเนินการต่อเนื่อง มีดังนี้ 1) พัฒนาตัวเกษตรกร และกลุ่ม/เครือข่ายที่เข้มแข้ง (Smart Farmer and Smart Group) 2) การพัฒนากลุ่ม/ เครือข่าย 3) การพัฒนากระบวนการผลิต อย่างมีประสิทธิภาพ (มังคุดคุณภาพ /มังคุดนอกฤดู) เช่น ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมังคุดคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม ภูมิปัญญามุ่งสู่สินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP) และเกษตรอินทรีย์ การคัดแยกคุณภาพผลผลิตตามความต้องการของตลาด รองรับตลาดทั้งตลาดภายและตลาดส่งออก ด้วยการฝึกอบรม และพัฒนาเกษตรกร นักคัดคุณภาพแบบมืออาชีพ สร้างแรงงานประเภทฝีมือเพิ่มขึ้น 4) การพัฒนาศูนย์รับซื้อ โรงคัดบรรจุ 5) การจัดระเบียบตลาดมังคุด 6) การสร้างนักการตลาดชุมชน 7) การสร้างมูลค่าเพิ่ม แปรรูป และการพัฒนาส่วนเหลือ 8)  การพัฒนาสวน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 9) การพัฒนาการผลิตสินค้าเฉพาะที่เป็นอัตลักษณ์ 10) การประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564 – 2566 ในเชิงคุณภาพสอดคล้องตามยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2558 – 2564 และในเชิงปริมาณเน้นการจัดสมดุลอุปสงค์และอุปทาน ครอบคลุมระยะก่อนเก็บเกี่ยว ระยะเก็บเกี่ยว และระยะหลังเก็บเกี่ยว ในทิศทางเดียวกัน และพร้อมดำเนินการต่อเนื่องในปีต่อไป
+++++++++++++++++

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow