ตำแหน่งของคุณ Home

กรมชลประทานปังสุดๆคว้า4รางวัลเลิศรัฐประจำปี2564

กรมชลประทาน รับ 1 รางวัล Best of the best สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชน มีส่วนร่วม และ 2 รางวัลระดับดี สาขาการบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมบริการ และประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ พร้อม 1 รางวัล สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) บทพิสูจน์แห่งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการทำงานแบบบูรณาการเพื่อประชาชน

วันที่ 16 ก.ย.64 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Video Conference (Zoom Meeting) จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ที่มอบให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานเป็นเลิศทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร และการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ซึ่งในปีนี้กรมชลประทานคว้ารางวัลมาได้ถึง 4 รางวัล โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน ซึ่งผลงานที่กรมชลประทานได้รับ มีดังนี้

1.รางวัลเลิศรัฐ (Best of the best) สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ได้แก่ ผลงานโครงการผันน้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วมในทุ่งหน่วงน้ำบางระกำ ซึ่งเป็นรางวัลที่มีการดำเนินการหรือโครงการในระดับความร่วมมือ (Collaborate) และสร้างแนวปฏิบัติที่ดี จนพัฒนาเป็นต้นแบบที่กระตุ้นและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ นับเป็นบทพิสูจน์แห่งความสำเร็จแห่งปีในการทุ่มเทการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลให้กรมชลประทานได้รับรางวัลในสาขานี้ ทั้งระดับดีเด่นและระดับดีมาอย่างต่อเนื่อง
2.รางวัลสาขาบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทนวัตกรรมบริการ ได้แก่ ผลงานสารควบคุมกำจัดผักตบชวาในทางน้ำ เป็นผลงานรางวัลประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม ที่สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทานได้ทำการศึกษาวิจัยหาวิธีดำเนินการควบคุมกำจัดผักตบชวาโดยการใช้สารกำจัดวัชพืชชีวภาพ (bio herbicide) ที่นำมาใช้ควบคุมการระบาดของผักตบชวาในพื้นที่ชลประทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย และปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม

3.รางวัลสาขาบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ได้แก่ ผลงานระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำ โดยเป็นการบูรณาการข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ำร่วมกันระหว่างกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมอุตุนิยมวิทยา และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
4.รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ ระดับเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ผลงาน “โครงการผันน้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วมในทุ่งหน่วงน้ำบางระกำ” โดยนายสมศักดิ์ บ่องเขาย้อย ประธานกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานประตูระบายน้ำบางแก้ว 3 อาชีพเกษตรกร ตำบลท่างาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างผู้นำชุมชนกับกรมชลประทาน โดยใช้พื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งเป็นพื้นที่นาที่อยู่ระหว่างลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่านในเขตจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลกเป็นพื้นที่รองรับน้ำหลากเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งโครงการฯ สามารถบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ รางวัลเลิศรัฐ ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของกรมชลประทาน ที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการขับเคลื่อนสู่องค์กรอัจฉริยะ ภายใต้แนวคิด “RID TEAM” แนวคิดที่มุ่งมั่นร่วมกันพัฒนากรมชลประทานให้เป็นองค์กรที่ดีไปด้วยกัน เพื่อให้ภารกิจงานชลประทานบรรลุตามเป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรและประชาชนอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow